Tanora malaGasy Vonona
Madagasikara

Hamerina ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra fanjakana amin'ny alalan'ny fanaovana ny sitrapom-bahoaka fa tsy izay metimety amin'ny mpitondra sy izay mahafinaritra ny firenena ivelany.
Hanamafy orina ny fihavanana malagasy sy amin'ireo vahiny tsara sitrapo miara-monina eto Madagasikara. ao anaty firaisankina sy fifanajana mba hiteraka fampandrosona mirindra isam-paritra.

Hiady amin'ny fahantrana sy izay rehetra miteraka izany, toy ny zara vilana, ny kolikoly, ny halatra. ny asan-dahalo, ny famonoana olona, ny fibodoana tanin'olona, ny fandorana tranon'olona, ka tsy hamela ireo tsy valahara sy tsy maty manota hanjakazaka eto amin'ny tany sy ny fanjakana.

Hampitovy lenta ny mpiasam-panjakana mitovy diplaoma eo amin'ny sehatr'asa mitovy, ary hanome lanja ny mpiasa tsy miankina izay mamokatra harena amin'ny sehatra samihafa.

Hitsinjo manokana ireo vahoaka sy tantsaha maro an'isa [70%) izay mamboly, miompy, manjono, mitrandraka harena ankibon'ny tany, izay tena mamelona ny toekarena sy mamelona ny mponina rehetra. nefa anisan'ny mahantra indrindra eto amin'ny firenena.

Hampiroborobo ny indostria sy ny varotra ary ny seha-pamokarana samihafa, ao anatin'ny fifanakalozana sy fifandraisana mivelatra iraisam-pirenena.

Hametraka rafi-panjakana matanjaka mifototra amin'ny demokrasia marina izay miorina amin'ny fahefam-bahoaka ara-politika, ara-toekarena, ara-pitsarana, ara-tsosialy, ara-kolontsaina.

Hametraka ny hasin'ny fitsarana ho tena lapan'ny fahamarinana tokoa, ary ny mpitandro filaminana ho mpiantoka ny fandriampahalemam-bahoaka.

Hitsinjara ara-drariny ny harem-pirenena mba hisian'ny tena fandrosoana eo amin'ny isam-batan'olona sy ny isam-paritra. hialàna amin'ny zara-vilana izay miteraka krizy ara-politika sy ara-tsosialy miverimberina.
Tanora malaGasy Vonona

Hamerina ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra fanjakana amin'ny alalan'ny fanaovana ny sitrapom-bahoaka fa tsy izay metimety amin'ny mpitondra sy izay mahafinaritra ny firenena ivelany.

Tanora malaGasy Vonona

Hanamafy orina ny fihavanana malagasy sy amin'ireo vahiny tsara sitrapo miara-monina eto Madagasikara. ao anaty firaisankina sy fifanajana mba hiteraka fampandrosona mirindra isam-paritra.

Tanora malaGasy Vonona
Ireo Sekretera Nationaly
Tanora malaGasy Vonona

Tanora malaGasy Vonona

Fa ny Fitiavana no Lehibe Indrindra

Vos informations ne seront jamais partagées pour des tiers